Regulamin

ZMIANA REGULAMINU KONKURSU NA PAMIĘTNIK

HISTORIA MOJEGO GOSPODARSTWA”

 1. ZMIANA REGULAMINU

W związku ze zmianą terminu trwania Konkursu na pamiętnik „HISTORIA MOJEGO GOSPODARSTWA” (wydłużeniem okresu trwania Konkursu), oraz w związku ze zmianą przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (obowiązywaniem od 25.05.2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO), Organizator Konkursu, tj. Nowe Media Rolnicze sp. z o.o., aktualizuje regulamin Konkursu na pamiętnik „HISTORIA MOJEGO GOSPODARSTWA”.

 1. ZAKRES ZMIAN

Zmianie ulegają wymienione poniżej postanowienia Regulaminu, które otrzymują nowe, następujące brzmienie:

 • pkt I. 5 Regulaminu:

Czas trwania Konkursu (okres, w którym Uczestnicy mogą nadsyłać prace konkursowe): od 20 października 2017 r. do 31 maja 2018 roku.

 • pkt II.4 Regulaminu:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika Konkursu ankiety dotyczącej profilu prowadzonego przez Uczestnika gospodarstwa rolnego, o której Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez przysłanie linka do ankiety na adres
e-mail zadeklarowany przy rejestracji. Ankieta powinna zostać wypełniona niezwłocznie po nadesłaniu pracy, jednak nie później niż do 11 czerwca 2018 roku.

 • pkt III.3 Regulaminu:

Uczestnicy Konkursu piszą prace konkursowe logując się do platformy, o której mowa w pkt III.2, przy czym korzystają z nieograniczonej liczby logowań, od momentu rejestracji do momentu wysłania pracy na konkurs, nie później jednak niż do 31 maja 2018 roku.

 • pkt III.8:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 4 czerwca 2018 roku.

 • pkt IV Regulaminu:

IV. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, podane dobrowolnie w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i nadesłaniem pracy konkursowej, będą przetwarzane przez Organizatora (Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.) w celu i przez czas niezbędny do prowadzenia Konkursu, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika.

 3. W związku z nadesłaniem pracy konkursowej i przekazaniem swoich danych osobowych Organizatorowi – spółce Nowe Media Rolnicze sp. z o.o. – Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.pamietnikrolnika.pl i we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu – poprzez zaznaczenie pola zgody w formularzu zgłoszeniowym symbolem „”.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników może zostać powierzone wyłącznie podmiotom współpracującym przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia – na podstawie odpowiedniej umowy, w celu:

  1. realizacji Konkursu,

  2. wyłonienia zwycięzców Konkursu,

  3. doręczenia nagród,

  4. wysyłania drogą e-mail informacji związanych z Konkursem.

 5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej, wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa.

 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celach marketingowych i handlowych na podstawie odrębnej zgody.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani nie przetwarza ich przy pomocy profilowania lub innego rodzaju zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 • pkt VI.5 Regulaminu:

Nagrody zostaną wypłacone w formie karty przedpłaconej, która będzie przesłana na wskazany przez laureata adres w terminie do 31 października 2018 roku, po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu.

Dodatkowo Organizator prostuje omyłkę pisarską w postanowieniu pkt III.9 Regulaminu, poprzez zmianę odwołania do pkt III.7 Regulaminu na odwołanie do pkt III.8 Regulaminu.

 1. ZAKTUALIZOWANA WERSJA REGULAMINU UWZGLĘDNIAJĄCA ZMIANY

REGULAMIN KONKURSU NA PAMIĘTNIK

HISTORIA MOJEGO GOSPODARSTWA”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest spółka Nowe Media Rolnicze sp. z o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Fabryczna 14 D, 53-609 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr 0000578558, w partnerstwie z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, adres: ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław, zwanym dalej Partnerem, którzy są łącznie zwani dalej Organizatorami.

 2. Tematem i celem Konkursu jest utrwalenie historii polskich gospodarstw rolnych po roku 1989, w szczególności zmiany warunków i sposobu funkcjonowania indywidualnych gospodarstw rolnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 3. Konkurs jest przeznaczony dla rolników i osób z nimi współgospodarujących, którzy zaczęli gospodarowanie w swoich gospodarstwach rolnych w latach 1990 – 2012.

 4. Konkurs jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem platformy udostępnionej na stronie internetowej www.pamietnikrolnika.pl.

 5. Czas trwania Konkursu (okres, w którym Uczestnicy mogą nadsyłać prace konkursowe): od 20 października 2017 r. do 31 maja 2018 roku.

 6. Datą nadesłania pracy konkursowej jest data zapisania przez Uczestnika ostatecznej wersji pamiętnika na platformie, o której mowa w pkt 1.4 powyżej, poprzez użycie opcji WYŚLIJ.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, które:

  1. zapoznały się z warunkami Konkursu, a w szczególności z Regulaminem, z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej www.pamietnikrolnika.pl oraz na stronie www.pamietnikrolnika.pl/logowanie/,

  2. zaakceptowały postanowienia Regulaminu Konkursu,

  3. w dniu przystąpienia do Konkursu ukończyły 18 lat,

  4. są lub były właścicielami lub współwłaścicielami (lub współgospodarzami) gospodarstwa rolnego położonego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej co najmniej przez łączny okres 3 lat i weszły w jego posiadanie lub zaczęły w nim współgospodarować nie wcześniej niż w roku 1990 i nie później niż w roku 2012.

 2. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest dopuszczenie do uczestnictwa w Konkursie osób będących w posiadaniu gospodarstwa rolnego przed rokiem 1990. Każdorazowo decyzję w tej sprawie, w trybie indywidualnym, podejmują Organizatorzy na wniosek zainteresowanego.

 3. Warunkiem rozpoczęcia prac nad pamiętnikiem jest dokonanie rejestracji na platformie, którą udostępni Organizator (Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.) w celu przeprowadzenia konkursu. Rejestracja nowych Uczestników możliwa jest przez cały okres trwania konkursu, o którym mowa w pkt I.5 Regulaminu.

 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika Konkursu ankiety dotyczącej profilu prowadzonego przez Uczestnika gospodarstwa rolnego, o której Uczestnik zostanie powiadomiony poprzez przysłanie linka do ankiety na adres
  e-mail zadeklarowany przy rejestracji. Ankieta powinna zostać wypełniona niezwłocznie po nadesłaniu pracy, jednak nie później niż do 11 czerwca 2018 roku.

 1. ZASADY KONKURSU

 1. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę Konkursową.

 2. Uczestnicy Konkursu mogą nadsyłać napisane przez siebie prace konkursowe wyłącznie za pośrednictwem udostępnionej w tym celu przez Organizatorów platformy internetowej na stronie internetowej www.pamietnikrolnika.pl.

 3. Uczestnicy Konkursu piszą prace konkursowe logując się do platformy, o której mowa w pkt III.2, przy czym korzystają z nieograniczonej liczby logowań, od momentu rejestracji do momentu wysłania pracy na konkurs, nie później jednak niż do 31 maja 2018 roku.

 4. Prace konkursowe powinny spełniać następujące kryteria:

  1. pamiętnik powinien dotyczyć własnych doświadczeń i spostrzeżeń autora na temat jego własnego gospodarstwa rolnego i warunków jego funkcjonowania, nie może być relacją obserwatora opisującego cudze gospodarstwo i cudze doświadczenia,

  2. treść pamiętnika powinna zawierać spostrzeżenia odwołujące się tematyki konkursu i odpowiadające zagadnieniom wymienionym pod adresem internetowym www.pamietnikrolnika.pl/logowanie/.

 5. Objętość pracy konkursowej: minimalna liczba znaków ze spacjami i interpunkcją wynosi 20 tysięcy, maksymalna liczba znaków jest nieograniczona.

 6. Z uwagi na cel Konkursu, o którym mowa w pkt I.2 Regulaminu, praca konkursowa powinna odwoływać się wyłącznie do rzeczywistych zdarzeń, okoliczności i faktów.

 7. Każdy z Uczestników w celu wzbogacenia swojej pracy może dołączyć do niej nie więcej niż 20 zdjęć ilustrujących jego gospodarstwo rolne. Zdjęcia powinny mieć format plików JPEG, JPG lub PNG i nie przekraczać 2048x1536px oraz 4 MB. Warunkiem zapisania zdjęcia w przewidzianym do tego module jest zamieszczenie pod nim autorskiego komentarza lub opisu zdjęcia. Treść komentarzy i opisów jest dowolna, powinna jednak korespondować z tematem Konkursu i treścią pracy konkursowej.

 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 4 czerwca 2018 roku.

 9. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane przez autorów zwycięskich prac przy rejestracji. Dodatkowo wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu w terminie wskazanym w pkt III.8.

 10. Warunkiem otrzymania ewentualnej nagrody przyznanej przez jury jest podanie aktualnych danych osobowych, niezbędnych do wydania i rozliczenia nagrody, w terminie do 5 dni roboczych od powiadomienia o uzyskaniu nagrody.

 1. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.

 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu, podane dobrowolnie w związku ze zgłoszeniem udziału w Konkursie i nadesłaniem pracy konkursowej, będą przetwarzane przez Organizatora (Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.) w celu i przez czas niezbędny do prowadzenia Konkursu, na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestnika.

 3. W związku z nadesłaniem pracy konkursowej i przekazaniem swoich danych osobowych Organizatorowi – spółce Nowe Media Rolnicze sp. z o.o. – Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu oraz na opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.pamietnikrolnika.pl i we wszystkich materiałach prezentujących wyniki konkursu – poprzez zaznaczenie pola zgody w formularzu zgłoszeniowym symbolem „”.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników może zostać powierzone wyłącznie podmiotom współpracującym przy organizacji Konkursu i wyłącznie w zakresie niezbędnym do jego prawidłowego przeprowadzenia – na podstawie odpowiedniej umowy, w celu:

  1. realizacji Konkursu,

  2. wyłonienia zwycięzców Konkursu,

  3. doręczenia nagród,

  4. wysyłania drogą e-mail informacji związanych z Konkursem.

 5. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do dotyczących go danych osobowych, sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych, usunięcia dotyczących go danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie wcześniej, wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa.

 6. Dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane w celach marketingowych i handlowych na podstawie odrębnej zgody.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych Uczestników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani nie przetwarza ich przy pomocy profilowania lub innego rodzaju zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 1. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

 1. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do tej pracy i stanowi ofertę zbycia autorskich praw majątkowych w zakresie pól eksploatacji określonych w art. 50 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.), w tym zwielokrotniania i rozpowszechniania w prasie, wydawnictwach i w formie książkowej oraz na wszelkich nośnikach magnetycznych, optycznych i w elektronicznych oraz udostępniania prac za pośrednictwem sieci informatycznej.

 2. Z chwilą nadesłania prac na Konkurs Organizatorzy nieodpłatnie uzyskują licencję niewyłączną upoważniającą każdego z Organizatorów do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej w zakresie określonym w pkt V.1

 3. Organizatorzy wspólnie nieodpłatnie nabywają autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych prac konkursowych w zakresie określonym w pkt V.1

 4. Prace, jak również zdjęcia, w całości lub części mogą być publikowane przez Organizatorów i używane w celach promocyjnych dla potrzeb niniejszego konkursu lub przyszłych konkursów i wydarzeń o podobnych charakterze.

 5. W sytuacji występowania w pracy określonych osób, podmiotów i ich wizerunków Uczestnik Konkursu deklaruje, że ma prawo posługiwać się tym wizerunkiem i ponosi za to całkowitą odpowiedzialność.

 1. NAGRODY I JURY KONKURSU

 1. Fundatorem nagród jest spółka Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.

 2. Jury Konkursu składa się z pięciu osób wskazanych przez Organizatorów Konkursu.

 3. Wyboru laureatów Konkursu dokonuje jury w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków jury, biorąc pod uwagę merytoryczną wartość prac konkursowych, ocenianą w kontekście celu Konkursu, o którym mowa w pkt I.2, oraz ich formę.

 4. Spośród prac konkursowych jury wyłoni najlepsze prace, których autorzy zostaną nagrodzeni. Przewiduje się następujące nagrody:

  1. za zajęcie pierwszego miejsca: 2.500,00 zł,

  2. za zajęcie drugiego miejsca 2.000,00 zł,

  3. za zajęcie trzeciego miejsca 1.500,00 zł,

  4. za zajecie czwartego miejsca 1.000,00 zł.

 5. Nagrody zostaną wypłacone w formie karty przedpłaconej, która będzie przesłana na wskazany przez laureata adres w terminie do 31 października 2018 roku, po spełnieniu warunków niniejszego Regulaminu.

 6. Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zostanie odprowadzony do właściwych urzędów skarbowych przez Nowe Media Rolnicze sp. z o.o.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy przewidują wydanie zbioru najlepszych prac w postaci książkowej oraz opublikowanie wszystkich prac w Internecie. Wydanie publikacji książkowej uzależnione będzie od poziomu nadesłanych prac. W przypadku braku prac kwalifikujących się do druku organizatorzy mogą odstąpić od zamiaru wydania wyżej wymienionego zbioru.

 2. Wszelkie dodatkowe informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: konkurs@agrofakt.pl.

 3. Niniejszy Regulamin jest do wglądu na stronie www.pamietnikrolnika.pl

 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

 5. Uczestnik Konkursu, który nie spełni warunków określonych w Regulaminie, w szczególności naruszy postanowienie pkt II.4 lub przedstawi pracę konkursową naruszającą przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre praktyki, traci prawo do ewentualnej nagrody.

 6. Uczestnik Konkursu może wycofać nadesłaną przez siebie pracę konkursową i zrezygnować z udziału w Konkursie w ciągu 24 godzin od nadesłania pracy konkursowej. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Konkursie powinno zostać wysłane na adres e-mail: konkurs@agrofakt.pl.

 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzygają Organizatorzy.